لایسنس های اشتراکی و اختصاصی مرتبط با سرورها

لایسنس های اشتراکی و اختصاصی مرتبط با سرورها

سی پنل - اشتراکی - سرور مجازی

لایسنس سی پنل به صورت اشتراکی با قیمت کمتر و مناسب سرورهای مجازی ایرانی و خارجی دارای کنترل پنل سی پنل

دایرکت ادمین - اشتراکی

لایسنس دایرکت ادمین به صورت اشتراکی با قیمت کمتر و مناسب سرورهای مجازی ایرانی و خارجی دارای کنترل پنل دایرکت ادمین

سی پنل - اشتراکی - سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل به صورت اشتراکی با قیمت کمتر و مناسب سرورهای اختصاصی ایرانی و خارجی دارای کنترل پنل سی پنل